/فرصت های شغلی
فرصت های شغلی2021-10-16T13:10:38+00:00

بدینوسیله از افراد واجد شرایط با تخصص و مهارتهای ذیل در محدوده شهریار دعوت به همکاری می نماید.
* مدیر اداری و منابع انسانی
* مدیر تولید
* مدیر برنامه ریزی تولید
* مدیر کنترل کیفیت
* سرپرست مونتاژ
* سرپرست فنی و مهندسی
* کارشناس بازاریابی و فروش
* کارشناس کنترل کیفیت
* کارگر ماهر مونتاژ
* کارگر ساده انبار
* کارگر ساده پرس کاری

65733936-65733001-3
HRM.SAT1999@YAHOO.COM

X