/فر تو کار
 • وان یکپارچه
  تمام شاسی
  تایمردیجیتال لمسی با 13 برنامه پخت
  لولای آرام بند
  درب شیشه ای 4 جداره
  فن اتوماتیک
  توربو فن
  سینی کم عمق
  سینی عمیق
  لعاب کریستال کلین مشکی
  دستگیره آلومینیوم
  موتور جوجه گردان
  سنسور تشخیص دما (میت پراب)
  گنجایش 65 لیتر
  CRYSTAL CLEAN
 • وان یکپارچه
  تمام شاسی
  تایمردیجیتال لمسی با 13 برنامه پخت
  لولای آرام بند
  درب شیشه ای 4 جداره
  فن اتوماتیک
  توربو فن
  سینی کم عمق
  سینی عمیق
  لعاب کریستال کلین مشکی
  دستگیره آلومینیوم
  موتور جوجه گردان
  سنسور تشخیص دما (میت پراب)
  گنجایش 65 لیتر
  CRYSTAL CLEAN
 • وان یکپارچه
  تمام شاسی
  تایمردیجیتال لمسی با 13 برنامه پخت
  لولای آرام بند
  درب شیشه ای 4 جداره
  فن اتوماتیک
  توربو فن
  سینی کم عمق
  سینی عمیق
  لعاب کریستال کلین مشکی
  دستگیره آلومینیوم
  موتور جوجه گردان
  سنسور تشخیص دما (میت پراب)
  گنجایش 65 لیتر
  CRYSTAL CLEAN
 • وان یکپارچه
  تمام شاسی
  تایمردیجیتال لمسی با 13 برنامه پخت
  لولای آرام بند
  درب شیشه ای 4 جداره
  فن اتوماتیک
  توربو فن
  سینی کم عمق
  سینی عمیق
  لعاب کریستال کلین مشکی
  دستگیره آلومینیوم
  موتور جوجه گردان
  سنسور تشخیص دما (میت پراب)
  گنجایش 65 لیتر
  CRYSTAL CLEAN
 • وان یکپارچه
  تمام شاسی
  تایمردیجیتال لمسی با 13 برنامه پخت
  لولای آرام بند
  درب شیشه ای 4 جداره
  فن اتوماتیک
  توربو فن
  سینی کم عمق
  سینی عمیق
  لعاب کریستال کلین مشکی
  دستگیره آلومینیوم
  موتور جوجه گردان
  سنسور تشخیص دما (میت پراب)
  گنجایش 65 لیتر
  CRYSTAL CLEAN
 • وان یکپارچه
  تمام شاسی
  تایمردیجیتال لمسی با 13 برنامه پخت
  لولای آرام بند
  درب شیشه ای 4 جداره
  فن اتوماتیک
  توربو فن
  سینی کم عمق
  سینی عمیق
  لعاب کریستال کلین مشکی
  دستگیره آلومینیوم
  موتور جوجه گردان
  سنسور تشخیص دما (میت پراب)
  گنجایش 65 لیتر
  CRYSTAL CLEAN
 • وان یکپارچه
  تمام شاسی
  تایمردیجیتال لمسی با 13 برنامه پخت
  لولای آرام بند
  درب شیشه ای 4 جداره
  فن اتوماتیک
  توربو فن
  سینی کم عمق
  سینی عمیق
  لعاب کریستال کلین مشکی
  دستگیره آلومینیوم
  موتور جوجه گردان
  سنسور تشخیص دما (میت پراب)
  گنجایش 65 لیتر
  CRYSTAL CLEAN
 • وان یکپارچه
  تمام شاسی
  تایمردیجیتال لمسی با 13 برنامه پخت
  لولای آرام بند
  درب شیشه ای 4 جداره
  فن اتوماتیک
  توربو فن
  سینی کم عمق
  سینی عمیق
  لعاب کریستال کلین مشکی
  دستگیره آلومینیوم
  موتور جوجه گردان
  سنسور تشخیص دما (میت پراب)
  گنجایش 65 لیتر
  CRYSTAL CLEAN
 • وان یکپارچه
  تمام شاسی
  تایمردیجیتال لمسی با 13 برنامه پخت
  لولای آرام بند
  درب شیشه ای 4 جداره
  فن اتوماتیک
  توربو فن
  سینی کم عمق
  سینی عمیق
  لعاب کریستال کلین مشکی
  دستگیره آلومینیوم
  موتور جوجه گردان
  سنسور تشخیص دما (میت پراب)
  گنجایش 65 لیتر
  CRYSTAL CLEAN
 • وان یکپارچه
  تمام شاسی
  تایمردیجیتال لمسی با 13 برنامه پخت
  لولای آرام بند
  درب شیشه ای 4 جداره
  فن اتوماتیک
  توربو فن
  سینی کم عمق
  سینی عمیق
  لعاب کریستال کلین مشکی
  دستگیره آلومینیوم
  موتور جوجه گردان
  سنسور تشخیص دما (میت پراب)
  گنجایش 65 لیتر
  CRYSTAL CLEAN
 • وان یکپارچه
  تمام شاسی
  تایمردیجیتال لمسی با 13 برنامه پخت
  لولای آرام بند
  درب شیشه ای 4 جداره
  فن اتوماتیک
  توربو فن
  سینی کم عمق
  سینی عمیق
  لعاب کریستال کلین مشکی
  دستگیره آلومینیوم
  موتور جوجه گردان
  سنسور تشخیص دما (میت پراب)
  گنجایش 65 لیتر
  CRYSTAL CLEAN
 • وان یکپارچه
  تمام شاسی
  تایمردیجیتال لمسی با 13 برنامه پخت
  لولای آرام بند
  درب شیشه ای 4 جداره
  فن اتوماتیک
  توربو فن
  سینی کم عمق
  سینی عمیق
  لعاب کریستال کلین مشکی
  دستگیره آلومینیوم
  موتور جوجه گردان
  سنسور تشخیص دما (میت پراب)
  گنجایش 65 لیتر
  CRYSTAL CLEAN
X